Sentencje prawne

Idąć na przeciw Państwa oczekiwaniom zamieszczamy poniżej adresy stron instytucji państwowych, które powiązane są najczęściej z prowadzonymi przez Arslex - Centrum Prawnicze sprawami.

Poniżej zamieszczamy łacińskie sentencje prawne, wraz z ich tłumaczeniem na język polski, wykorzystywane w pismach, pozwach i odpowiedziach na pozew, w sprawach prowadzonych przez Arslex - Centrum Prawnicze.

ACTIONES SEMEL INCLUSAE IUDICIO SALVAE PERMANENT - skargi raz wytoczone przed sądem pozostają w mocy

ACTOR SEQUITUR FORUM REI - dla powoda właściwy jest sąd pozwanego

AEQUITAS SEQUITUR LEGEM - sprawiedliwość idzie za prawem

AUDIATUR ET ALTERA PARS - niechaj będzie wysłuchana i druga strona

COGITATIONIS POENAM NEMO PATITUR - nikt nie ponosi odpowiedzialności za swoje myśli

CONSENSUS FACIT LEGEM - zgoda tworzy prawo

DURA LEX SED LEX - twarde prawo, lecz prawo

IGNORANTIA IURIS NOCET - nieznajomość prawa szkodzi

IS FECIT CUI PRODEST - ten uczynił, komu to przyniosło korzyść

LEX NEMINEM COGIT AD IMPOSSIBILIA - prawo nikogo nie zmusza do rzeczy niemożliwych

LEX RETRO NON AGIT - prawo nie działa wstecz

MANIFESTUM NON EGET PROBATIONE - czyn oczywisty nie wymaga dowodu

NULLUM CRIMEN SINE LEGE - nie ma zbrodni bez uzasadnienia prawnego

NON BIS IN IDEM - nikogo nie należy karać po raz drugi za to samo

PACTA SUNT SERVANDA - umów należy dotrzymywać

PRIUS QUAM EXAUDIAS NE IUDICES - nie sądź zanim wysłuchasz

PRIOR TEMPORE, POTIOR IURE - pierwszeństwo w czasie daje lepsze prawa

RATIO EST ANIMA LEGIS - sens ustawy jest jej duszą

SALUS REI PUBLICAE SUPREMA LEX ESTO - dobro publiczne winno być najwyższym prawem

SALUS POPULI SUPREMA LEX ESTO - dobro ludu niechaj będzie najwyższym prawem

SCIRE LEGES NON HOC EST VERBA EARUM TENERE,SED VIM AC POTESTATEM -Znać ustawy to nie znaczy trzymać się ich słów, lecz rozumieć ich sens i znaczenie

SI DUO FACIUNT IDEM, NON EST IDEM - gdy dwaj robią to samo, to nie jest to samo

TESTIS UNUS, TESTIS NULLUS - jeden świadek, żaden świadek

ULTRA POSSE NEMO OBLIGATUR - nikt nie jest obowiązany uczynić więcej, niż może

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.